2016-11-12

Skargi i wnioski

1.Wniesienie skargi lub wniosku do Szkoły Podstawowej im. I.Sendlerowej w Dobroszycach (SP) może nastąpić w formie pisemnej, telegraficznej, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora  codziennie   w godz.8.00 - 15.00

2.Skargi lub wnioski składa się w Sekretariacie SP przy ul. Parkowej 5, gdzie rejestruje się je w centralnym rejestrze skarg i wniosków. Sekretariat czuwa nad terminowym załatwieniem sprawy.

3.Dyrektor  SP podejmuje wstępną decyzję, czy pismo spełnia wymogi przewidziane dla skargi lub wniosku.

4.Skargi lub wnioski nie zaopatrzone imieniem, nazwiskiem i adresem skarżącego (skargi anonimowe) pozostawiane są bez rozpatrzenia chyba, że ich rozpatrzenie uzasadnione jest interesem społecznym.

5 Załatwienie skargi lub wniosku powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy od dnia ich otrzymania. Wnoszący skargę lub wniosek powinien być poinformowany na piśmie o nie załatwieniu sprawy w w/w terminach z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

6. W przypadku skargi lub wniosku dotyczących Dyrektora organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku jest Rada Gminy Dobroszyce.


7.Dyrektor określa osobę odpowiedzialną za rozpatrzenie skargi lub wniosku.
Skargi i wnioski dotyczące pracowników SP  rozpatruje Dyrektor.
Pracownik wyznaczony do rozpatrzenia skargi lub wniosku, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, przygotowuje projekt odpowiedzi na skargę lub wniosek, który przedkłada do akceptacji Dyrektorowi.

8.W przypadku pozytywnej opinii Dyrektora  pracownik odpowiedzialny za rozpatrzenie skargi lub wniosku przedkłada odpowiedź do podpisu Dyrektorowi i wysyła ją listem poleconym.

9. Po otrzymaniu potwierdzenia wysłania pracownik odpowiedzialny za załatwienie skargi lub wniosku składa komplet oryginalnej dokumentacji w centralnym rejestrze skarg i wniosków.


10. Całokształt spraw związanych ze skargami i wnioskami prowadzi Dyrektor, który dokonuje rocznych analiz oraz ocen przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków wskazując jednocześnie środki zmierzające do likwidacji przyczyn powstawania skarg i wniosków oraz usprawnienia pracy.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się