2016-11-11

Status prawny

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dobroszyce.

Zadania Gminy określone przepisami prawa bez wskazania konkretnego organu Gminy, dotyczące bieżącego zarządzania i nadzorowania działalnością finansową i organizacyjną szkoły wykonuje Wójt Gminy Dobroszyce.
1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty we Wrocławiu.

2. Organ prowadzący szkołę, a w zakresie działalności dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej, również organ sprawujący nadzór pedagogiczny – mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie.

3. Szkołą kieruje nauczyciel, któremu organ prowadzący powierzył stanowisko dyrektora – zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty.

4. Zgodnie z aktem założycielskim, Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach jest placówką o pełnym stopniu organizacyjnym.

5. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat – organizację kształcenia normuje ramowy plan nauczania dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

6. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:
a) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b) bibliotekę,
c) świetlicę,
d) salę gimnastyczną
e) gabinet higieny szkolnej
f) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

 

Podstawa prawna działania szkoły:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 542)
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. Urz. MEN Nr 14 z 1999r., poz. 131).
5. Statut.