2016-11-11

Status prawny

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dobroszyce.

Zadania Gminy określone przepisami prawa bez wskazania konkretnego organu Gminy, dotyczące bieżącego zarządzania i nadzorowania działalnością finansową i organizacyjną szkoły wykonuje Wójt Gminy Dobroszyce.
1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty we Wrocławiu.

2. Organ prowadzący szkołę, a w zakresie działalności dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej, również organ sprawujący nadzór pedagogiczny – mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie.

3. Szkołą kieruje nauczyciel, któremu organ prowadzący powierzył stanowisko dyrektora – zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty.

4. Zgodnie z aktem założycielskim, Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach jest placówką o pełnym stopniu organizacyjnym.

5. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat – organizację kształcenia normuje ramowy plan nauczania dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

6. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:
a) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b) bibliotekę,
c) świetlicę,
d) salę gimnastyczną
e) gabinet higieny szkolnej
f) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

 

Podstawa prawna działania szkoły:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 542)
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. Urz. MEN Nr 14 z 1999r., poz. 131).
5. Statut.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się