2016-11-11

Zadania szkoły

Szkoła realizuje zadania i cele określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1. Zapewnia uczniom warunki możliwe do pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego, w zgodzie z ich potrzebami przyw ykorzystaniu bazy szkolnej, z poszanowaniem godności osobistej oraz
wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje obowiązujące przepisy prawa, podstawowe zasady pedagogiki i psychologii oraz zobowiązania wynikające z Deklaracji Praw Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez ZgromadzenieOgólne 18 grudnia 1948 r.


2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:
1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
2) dostosowuje treści i metody organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także zapewnienia możliwości korzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej,
3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie im realizowania indywidualnego programu nauczania bądź indywidualnego toku nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, zgodnie z zasadami określonymi przez MEN w przepisach szczegółowych.


3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji zadań wychowawczych szkoły poprzez:
1) włączanie rodziców w zakresie prac związanych z opracowaniem programu wychowawczego szkoły
2) organizację imprez klasowych, szkolnych, środowiskowych,
3) współpracę z rodzicami w związku z organizacją prac na rzecz środowiska.


4. Realizuje trzy podstawowe zadania w zakresie funkcji wychowawczej:
1) Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka.
2) Przygotowanie wychowanka do znalezienia własnego miejsca w społeczeństwie.
3) Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego
4) Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczeństwie.


5. Realizacja celów wychowawczych, które wynikają z zadań szkoły, zostały ujęte w czterech obszarach rozwoju ucznia
1) Rozwój intelektualny ucznia.
2) Rozwój emocjonalny ucznia.
3) Rozwój społeczny ucznia.
4) Rozwój zdrowotny ucznia.


6. Program wychowawczy szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego i stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
6a. Szkoła Podstawowa włączyła do działalności edukacyjnej szkolny program profilaktyki.
Program profilaktyki został oparty na czterech strategiach:
1) Strategia informacyjna, czyli przekaz podstawowych informacji skierowanych w formie dostosowanej do wieku rozwojowego uczniów.
2) Strategia edukacyjna rozwijająca ważne umiejętności psychologiczne i społeczne i w efekcie podnoszenia własnej wartości.
3) Strategia kompetencji społecznych polegająca na budowaniu kontaktów z innymi ludźmi, rozwijająca umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, opierania się presji grupy.
4) Strategia działań afektywnych polegająca na niesieniu pomocy w zaspokajaniu ważnych dla dzieci potrzeb przez zaangażowanie w działalność pozytywną, będącą alternatywą do zachowań ryzykownych.
5) Szkolny program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego i stanowi on załącznik do niniejszego Statutu.


7. Umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej,religijnej poprzez:
1) organizację zajęć religii (etyki) zgodnie za wolą rodziców; według zasadokreślonych w przepisach szczegółowych,
2) organizuje imprezy dotyczące świąt państwowych, poszanowania symboli narodowych,
3) rozszerzenie zagadnień programowych o tematykę związaną z regionem,
4) udział uczniów w uroczystościach i imprezach środowiskowych, lokalnych.


8. Umożliwia dzieciom z odchyleniami prawidłowej budowy ciała udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Zakres potrzeb określa nauczyciel specjalista na podstawie opinii specjalistycznej placówki służby zdrowia.Liczebność grupy nie może przekraczać 12 osób.
Gimnastyka korekcyjna dla klas IV-VI może być prowadzona po uzyskaniu zgody organu prowadzącego na finansowanie działań w formie zajęć nadobowiązkowych.

9.1. Umożliwia rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów poprzez:
a) prowadzenie kół zainteresowań i przedmiotowych,
b) umożliwienie uczniom udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i innych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu, województwa,
c) promocję osiągnięć uczniowskich ( tablica informacyjna, apele, nagrody,wpis do kroniki, wpis do gazetki szkolnej, prezentacje szkolne, środowiskowe),
d) stosowanie aktywizujących form pracy, w tym umożliwienie wykazywania się własnymi osiągnięciami i pracą – referaty, asystenci, wystawy itp.
9.2. Zajęcia określone w punkcie „a” organizowane są w formie zajęć nadobowiązkowych. Wymiar zajęć oraz liczebność grup określa dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego na finansowanie tychże działań. Rodzaj i zakres zajęć pozalekcyjnych ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii organów szkoły.


10. Gwarantuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem: zasad określonych przez MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych,
1) zobowiązania nauczycieli do aktywnego pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły z zachowaniem następujących warunków:
a) nauczyciel dyżurny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci w budynkui na boisku szkolnym,
b) podczas zajęć pozalekcyjnych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczycielprowadzący zajęcia,
2) zapewnienia opieki dzieciom nieuczestniczącym w lekcjach religii (przebywają w budynku szkolnym – świetlica),
3) odpowiedzialność nauczycieli – organizatorów wycieczek klasowych lub szkolnych z uwzględnieniem niżej wymienionych zasad:
a) obowiązkowe zgłaszanie wycieczek do dyrektora i uzyskanie zgody,
b) zagwarantowania właściwej opieki grupom wycieczkowym zgodnie z przepisami o ruchu turystycznym,
c) zobowiązanie nauczycieli do znajomości i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w tym właściwego zachowania się w razie zagrożenia pożarem oraz zgodnego z przepisami postępowania w razie wypadku w szkole,
d) opieki zdrowotnej nad uczniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w porozumieniu z właściwą placówką służby zdrowia.


11.1. Zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną w niżej wymienionych formach:
a) indywidualizacja form i metod pracy z uczniem, w tym obniżanie wymagań w odniesieniu do uczniów, wobec których poradnia psychologicznopedagogiczna orzekła taką konieczność,
b) udzielanie uczniom i rodzicom porad w zakresie rozwiązywania spraw związanych z nauczaniem, wychowaniem, kształceniem; w tym wnioskowanie o pomoc specjalistów zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych poradniach specjalistycznych,
c) prowadzenie zajęć kompensacyjno-wyrównawczych i innych zajęć specjalistycznych w odniesieniu do uczniów, którym braki w wiadomościach i umiejętnościach, nieprawidłowości rozwoju bądź zaburzenia zachowania utrudniają dalsze zdobywanie wiedzy oraz zagrażają niepowodzeniami szkolnymi; organizowanie kształcenia w formie nauczani indywidualnego dla uczniów, wobec których poradnia psychologiczno-pedagogiczna (lub inna specjalistyczna) orzekła taką konieczność,
d) organizowanie pomocy pedagogicznej w miarę możliwości dostosowanej do indywidualnego programu pracy zawartego w orzeczeniu, w odniesieniu do dzieci, wobec, których poradnia orzekła potrzebę kształcenia specjalnego lub umieszczenie w placówce opiekuńczowychowawczej albo resocjalizacyjnej do czasu zastosowania proponowanego rozwiązania.
11.2. Pomoc pedagogiczna i psychologiczna, konieczność prowadzenia w/w zajęć oraz ich rodzaje wynikają z analizy zagrożeń i potrzeb uczniów dokonywanej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zgodnie z wnioskami wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów.
11.3. Decyzję o uruchomieniu proponowanych form pomocy pedagogicznej podejmuje dyrektor szkoły z uwzględnieniem możliwości finansowych, organizacyjnych i kadrowych szkoły.
11.4. Efektywność działań podlega ocenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
11.5. Działania wymienione w punktach 11.1.a i 11.1.b wchodzą w zakres zadań obowiązkowych nauczycieli przedmiotów i wychowawców klas. Wniosek o konsultację specjalistyczną w poradniach przygotowuje wychowawca klasy i składa do dyrektora szkoły za pośrednictwem pedagoga szkolnego.
11.6. Zajęcia wymienione w punkcie 11.1.c. organizuje się na wniosek nauczyciela specjalisty prowadzącego określone formy zajęć lub opinii poradni zgodnie z zasadami określonymi przez MEN w przepisach szczegółowych. Zajęcia te mogą być traktowane jako obowiązkowe dla niektórych grup uczniów w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania.Organizowanie w/w zajęć w wymiarze większym niż ramowy może być prowadzone po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę na finansowanie dodatkowych zajęć.
11.7. Organizację nauczania indywidualnego normuje MEN w przepisach szczegółowych. Zasady dokumentacji zajęć ustala dyrektor szkoły.


12. Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły.


13. Organizuje pomoc materialną dla dzieci pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji finansowej poprzez:
a) ścisłą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobroszycach wnioskowanie o pomoc materialną,
b) współpracę z sądem rodzinnym w Oleśnicy w sprawach dotyczących rozpatrzenia trudnych przypadków (patologia, zagrożenia niedostosowaniami społecznymi),
c) koordynatorem działań pracy szkoły w zakresie realizacji zadań opiekuńczych jest pedagog szkolny.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się